Novosti

26 Feb, 2020

Konkurs za Posao

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:

  1. DIREKTOR sa radnim iskustvom

I

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

  1. VSS-visoki stepen stručnog obrazovanja ili najmanje 240 ECTS bodova
  2. radno iskustvo minimalno 5 godina
  3. da ima organizatorske, rukovodne i komunikacijske sposobnosti

II

Svi zainteresirani kandidati trebaju ispuniti prijavu na konkurs uz koju prilažu kraću biografiju i ovjerene kopije ili orginale sljedećih dokumenata:

  1. DIPLOMA O ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU
  2. POTVRDA PRETHODNOG POSLODAVCA O RADNOM STAŽU

III

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 6 mjeseci.

IV

Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu: „ALMY-GRADNJA“ d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, 72000 Zenica sa naznakom „prijava na oglas“.

V

Prijavljeni kandidati koji ne budu pozvani na razgovor ili ne budu izabrani, dostavljene dokumente mogu preuzeti u sjedištu firme.

VI

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana posljednje objave istog u sredstvima javnog informisanja.